bip.gov.pl
A A A K
BIP

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w DPS Szczytna

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej jest Dyrektor DPS Szczytna - Adam Cholewa, mający siedzibę w DPS Szczytna, ul. Zamkowa 8, 57-330 Kłodzko.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez:

  1. adres e-mail: dps.szczytna@list.pl
  2. adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Zamkowa 8, 57-330 Szczytna
  3. tel. 74 868 32 32

Z inspektorem ochrony danych można kontaktowad się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Szczytnej na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnieo i obowiązków ustawowych starostwa.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
telefon: 22 860 70 86

Prawa podmiotów danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnieo i obowiązków ustawowych organów starostwa, w tym również zgodnie z przepisami w zakresie dot. archiwizacji dokumentacji.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnieo i obowiązków ustawowych Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej.

Opublikowano:
19.09.2018, 14:40
Dariusz Mikosa
Autor: Dariusz Mikosa
Utworzono: 01.06.2018, 14:42
Ilość odsłon: 334