bip.gov.pl
A A A K
BIP

Struktura własnościowa i regulaminy DPS Szczytna

1.   Organem prowadzacym i tworzącym  DPS Szczytna jest Powiat Kłodzki, który podejmuje rozsztrzygnięcia  własnościowe,   majątkowe oraz w zakresie organizacji i  funkcjonowania Domu Pomocy Spolecznej w Szczytnej odpowiednimi uchwałami Rady Powiatu Kłodzkiego oraz  Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

2. Podstawowym dokumentem określającym  strukturę i zasady działania DPS  był uchwalony Statut z dnia 4 lipca 2006r.

 oraz Regulamin Organizacyjny  DPS Szczytna uchwalony  31.01.2017r:

Regulamin Organizacyjny w PDF

Regulamin Pracy w PDF

Uchwała Nr LIV/651/2006
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 4 lipca 2006 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej o treści :

„STATUT

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w SZCZYTNEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Szczytnej zwany dalej Domem działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. nr 217, poz. 1837),
5. niniejszego statutu.

§ 2

1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Kłodzkiego.
2. Siedzibą Domu jest miasto Szczytna, ul. Zamkowa 8.
3. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy: Dom Pomocy Społecznej 57-330 Szczytna ul. Zamkowa 8.

Rozdział II
Cel i zadania

§ 3

1. Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla mężczyzn dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Rozdział III
Organizacja

§ 4

Organizację wewnętrzną jednostki określa regualmin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 5

Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i innych obowiązujących przepisach.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 6

Zmiany treści Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                   PRZEWODNICZĄCA RADY
                                                                                                          Renata Surma

Uzasadnienie do uchwały nr LIV/651/2006:

Dom Pomocy Społecznej w Szczytnej działa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zezwolenia na prowadzenie DPS. Zgodnie z art. 238 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104) jednostkom budżetowym nie posiadającym statutów, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, nadają statuty w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Opublikowano:
22.03.2018, 09:43
Dariusz Mikosa
Autor: Dariusz Mikosa
Utworzono: 06.12.2010, 09:32
Ilość odsłon: 7 058