bip.gov.pl
A A A K
BIP

Przedmiot działalności

Dom nosi nazwę Dom Pomocy Społecznej w Szczytnej.

Siedzibą Domu jest Szczytna, ul. Zamkowa 8.

Dom Pomocy Społecznej w Szczytnej jest placówką pomocy stacjonarnej o zasięgu ponadgminnym zapewniającą całodobową opiekę dla 110 dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie

  1. Dom jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Kłodzkiego.
  2. Dyrektora Domu zatrudnia Zarząd Powiatu Kłodzkiego.
  3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Kłodzki przy pomocy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

1. Zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności, umożliwienie rozwoju osobowości z uwzględnieniem ich fizycznej i psychicznej sprawności.

2. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę, zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Dom świadczy mieszkańcom usługi w zakresie:

1) usług terapeutyczno – opiekuńczych, zapewnia opiekę zdrowotną i rehabilitację ruchową , w tym:

a) terapię zajęciową zorganizowaną w systemie pracowni warsztatów terapii,
b) pielęgnację i pomoc medyczną wg. odrębnych przepisów,
c) udzielania pomocy w załatwianiu spraw osobistych i w podstawowych czynnościach życiowych,
d) badań psychologicznych i psychiatrycznych,
e) usamodzielniania mieszkańca w miarę jego sprawności psychofizycznej,
f) stymulowania, nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktów z rodziną,
g) zapewnienia przestrzegania praw mieszkańca oraz pełnej dostępności do informacji o jego sprawach,
h) rehabilitacji ruchowej, udzielania pomocy w zaopatrzeniu w sprzęt ortopedyczny i innych medycznych środków subsydiarnych wg. obowiązujących przepisów.

2) zapewnienia usług bytowych, w tym:

a) zapewnienia wyżywienia dziennego, złożonego z trzech posiłków oraz posiłku dodatkowego,
b) zapewnienia sortów odzieżowych i obuwia,
c) utrzymania czystości odzieży i higieny mieszkańców,
d) utrzymania porządku i czystości w pokojach dziennego pobytu i sypialniach,
e) utrzymania Domu na wysokim poziomie estetycznym,
f) zapewnienie mieszkania na poziomie obowiązującego standardu, zarówno pod względem normy zaludnienia, jak i wyposażenia.

Opublikowano:
10.11.2016, 11:37
Dariusz Mikosa
Autor: Dariusz Mikosa
Utworzono: 06.12.2010, 00:00
Ilość odsłon: 6 439